ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ยี่ห้อไหนดี ???

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ยี่ห้อไหนดี ???

เป็นคำถามเวลาลูกค้าชาวเกษตรทั้งหลาย เลือกไม่ถูกว่าจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ยี่ห้อไหนดี เพราะปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ราคามีแตกต่างกัน เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ คือ สารประกอบที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ได้แก่พืช สัตว์และจุลินทรีย์ผ่าน กระบวนการผลิตทางธรรมชาติ ทำให้ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานต่างๆมีหลากหลายและแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น มูลสัตว์ (ไก่ไข่,สุกร,ค้างคาว,ไส้เดือน,วัว,วัวนม )  หรือเค้กอ้อย หรือกากตะกอนโรงงาน หรือ ไม้สับ หรือ เลือดสัตว์ หรือฮิวมัส และอื่นๆ  ส่วนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด คือการนำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบข้างต้นมาผ่านกระบวนการผลิตด้วยการอัดเม็ด จนกลายเป็น ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และทำให้มีปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดราคาถูกและราคาแพง มีทั่วไปตามท้องตลาดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ข้างต้น

ความแตกต่างของ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กับ ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด คือ

o   สารที่ได้จากธรรมชาติ หรือระบบที่เกิดขึ้นแบบธรรมชาติ

o   เป็นสารปรับปรุงดิน และระบบนิเวศน์

o   จะเป็นทั้งตัวดูดซับ และค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืช

o   เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ และสิ่งที่มีชีวิตในดิน

o   ช่วยปรับโครงสร้างของดิน แก้ไขปัญหาการอัดแน่นตัวของดิน คลุมดิน  และดูดซับน้ำ ให้ดินสามารถเป็นที่เจริญเติบโตของพืชได้ดี

o   ช่วยปรับสมดุลธาตุอาหาร ความเป็นกรด และการปลดปล่อยธาตุอาหารจากการดูดซับไว้ในสารอินทรีย์

o   ช่วยพัฒนาดินทั้งระยะสั้น และระยะยาว

o   สามารถทำงานร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารจากการลดการสูญเสียไปในอากาศ หรือไหลไปตามน้ำ

o   สามารถผลิตได้เอง และเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองได้สูง

o   สามารถพัฒนาจากระบบนิเวศน์ ให้มีการพึ่งพากันเองผ่านระบบของปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ในระบบเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ

 

 

 

ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด คือ???    (ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ดีไหม)

o   วัสดุที่มีสิ่งมีชีวิตเป็นตัวออกฤทธิ์

o   ส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ หรือคัดเลือกจากธรรมชาติ

o   ปุ๋ยชีวภาพที่เกษตรกรผลิตเอง ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของน้ำหมัก หรือปุ๋ยหมักชีวภาพ

o   จุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะมีผลในการสำรอง ย่อยสลาย  และปลดปล่อยธาตุอาหารพืช ให้กับพืชที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี จากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหาร

o   จุลินทรีย์บางชนิดอาจช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน และฟอสฟอรัส

o   มักแสดงผลเชิงสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช หรือผ่านระบบการปรับปรุงดิน จนสามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

o   อาจผลิตร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 

 

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด คือ

o   ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสิ่งมีชีวิตเป็นตัวออกฤทธิ์ร่วมอยู่ด้วย

o   เป็นปุ๋ยที่เกษตรกรผลิตได้เอง ในระบบนิเวศน์ทางการเกษตรของแต่ละพื้นที่

o   ผู้ผลิตจะต้องเข้าใจถึงบทบาท  การผลิต การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธี เพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหรือขยายพันธุ์ได้ต่อเนื่องออกไปอีก

o   เป็นปุ๋ยที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยชนิดอื่นๆ ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในดิน หรือแม้กระทั่งปุ๋ยเคมี

o   เป็นปุ๋ยที่เหมาะแก่การใช้ในการปรับปรุงระบบนิเวศน์ทางการเกษตร ที่สามารถลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

o   สามารถผลิตได้ทั้งในระบบธรรมชาติ และระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทั้งในระดับกลุ่มและระดับครัวเรือน จึงเหมาะแก่การพัฒนาแหล่งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ และระบบเกษตรยั่งยืน ที่ไม่ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

วิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดส่วนใหญ่ใช้ในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้ ดินโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดีรากพืชจึงชอนไชไปหาธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น วิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ใส่รองพื้นก่อนปลูกพืชและหรือ ใส่เมื่อต้องการบำรุงดิน และหรือใส่เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ,ฟื้นฟูดินหลังเก็บเกี่ยว เป็นต้นนอกจากนี้สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินอีกด้วย