ลักษณะของดินเสื่อมคุณภาพและความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน

    การเสื่อมสภาพของดิน ทำให้คุณภาพของดินเปลี่ยนแปลงไปด้วย ลักษณะของดินเสื่อมคุณภาพจะประกอบด้วยลักษณะดังนี้ (ณรงค์ ชินบุตร,2543)

     1.มีการลดลงของธาตุอาหารพืช และอินทรียวัตถุ จากเดิมที่เคยมีทำาให้การทำาการเกษตรในพื้นที่นั้นๆ ได้ผลผลิตลดลง หรือไม่สามารถทำาการเกษตรในพื้นที่นั้น ๆ ได้อีกต่อไป  

    2. มีการสะสมเกลือ และแร่ธาตุหรือมีการปนเปื้อนสารพิษในปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมมีผลทำาให้การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินนั้น ๆ ในทางการเกษตรทำาได้ลำาบากขึ้นหรือทำาไม่ได้เลย  

    3. มีหน้าดินน้อยหรือมีหน้าดินชั้นล่างที่เป็นกรวดทราย ซึ่งเป็นผลมาจากการชะล้างพังทลายของดิน
ทำาให้ดินเคลื่อนไปจากเดิม มีผลให้พื้นที่ดินนั้นๆ ไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้อีกต่อไปหรือถ้าจะแก้ไขก็ต้องใช้
เวลาและการลงทุนจำานวนมาก
 

    4. มีตะกอนดินของดินชั้นล่างจากแหล่งอื่นๆ มาทับถมอยู่ข้างบน ทำาให้ไม่สามารถใช้ที่ดินนั้นทำาการเกษตรได้เหมือนเดิม หรือทำาการเกษตรไม่ได้อีกต่อไป  

    5. ลักษณะทางกายภาพของดินเลวลงกว่าเดิมที่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นของดินร้อยละช่อง
ว่างในดิน การซึมน้ำาผ่านผิวดินและอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้เครื่องจักรกลในการทำาการเกษตรหรือการทำาการเกษตรที่ไม่ถูกวิธีทำาให้การใช้ประโย
ความสำาคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน

 

       ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน  

      ปุ๋ยอินทรีย์มีความสำาคัญต่อการปรับปรุงดินมาก เพราะเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุที่จะทำาให้สภาพต่างๆ ของดินดีขึ้น ความสำาคัญของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดิน สามารถสรุปได้ดังนี้ (ภาควิชาพืชศาสตร์, 2551) ชน์พื้นที่เพื่อทำาการเกษตรมีความยุ่งยากขึ้น  

    1. ปุ๋ยอินทรีย์โดยทั่วไป จะมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมน้อย แต่จะมีธาตุรอง และ
จุลธาตุพอเพียง หรือเกือบพอเพียงตามความต้องการของพืช
  

    2. ในระยะแรก ๆ ปุ๋ยอินทรีย์อาจทำให้พืชมีผลผลิตไม่สูงมากนัก แต่ถ้าพิจารณาในระยะยาวแล้ว
ผลผลิตของพืชจะสูงมาก เนื่องจากคุณสมบัติของดินดีขึ้นเรื่อย ๆ
 

    3. ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยให้ความเป็นกรดเป็นด่าง ของดินเปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้น รวมทั้งช่วยดูดยึดธาตุ

อาหารต่าง ๆ เอาไว้ไม่ให้สูญเสียไปจากดินได้โดยง่าย

    4. ส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวกันเป็นก้อนหรือเป็นเม็ดดิน ดินไม่อัดตัวกันแน่น มีการถ่ายเท
อากาศดี การอุ้มน้ำา และการไหลซึมของน้ำาในดินดีขึ้น
 

    5. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่มีประโยชน์ในดินเป็นพวกเฮทเทอโรโทรพ ซึ่งต้องใช้สารอินทรีย์จากดินเป็นแหล่งของอาหาร การเติมปุ๋ยอินทรีย์ลงในดินจึงเป็นการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย  

   6. สามารถหาปุ๋ยอินทรีย์ได้ตามท้องถิ่นตามฟาร์มทั่วไป บางกรณีอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อในราคาถูก  

   7. วิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ยุ่งยาก ใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับปุ๋ยเค็ม  

   8. ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์จะมีโอกาสสูญเสียน้อย เพราะธาตุอาหารบางส่วนเป็นองค์ประกอบของ
อินทรียสารในปุ๋ย และบางส่วนจะถูกยึดในปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของคีเลต