วิสัยทัศน์และพันธกิจ                                                                                                                                                              

         เราเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร ที่มุ่งเน้นเกษตรปลอดภัย(Safety Agriculture) เกษตรปลอดสารพิษ(Oganic) ที่ประชาชนทั่วไปนำไปใช้ได้ นำไปบริโภคได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ(Mission)                                                                                                                                   

  • บริหารงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกค้า พนักงาน                                            
  • พัฒนางานแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเน้นการต่อยอดธุรกิจ                                                                                  
  • สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย                                                                          
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบริหารงานเชิงกลยุทธ์และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัท

 

วัฒนธรรมของบริษัท                                                                                                                                                

           อยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จงรักภักดีต่อบริษัท พึ่งพาอาศัยกัน ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมและสร้างสาธารณกุศลกับบริษัทนโยบายด้านบุคลากร
           มีการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทให้มีความรู้เรื่องสินค้าและปุ๋ยเพื่อสามารถนำไปใช้เผยแพร่ให้กับเกษตรกรต่อไปนโยบายด้านสังคม
          ทุกๆหนึ่งกระสอบจากการขายสินค้าทุกปีจะมีการรวมรวมเงินเพื่อนำไปทำบุญ การกุศล เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน